Scisorlift

Thiết bị nâng chuyên dùng nâng hàng hóa phù hợp với độ cao theo yêu cầu khác nhau.

        

                                  Loại nhỏ                                                                                      Loại lớn